Toppskatt

Toppskatt ble beregnet ut fra personinntekten din og var en inntektsskatt til staten. Toppskatten er fra 2016 byttet ut med en trinnvis skatt. De nye reglene førte til at selvangivelsen for 2015 var siste gang denne formen for skatt ble beregnet.

I 2015 utgjorde toppskatten en inntekt til staten på ca 33,5 milliarder kroner.

Innslagspunkt

Toppskatten slo inn når brutto lønn- og pensjonsinntekter oversteg et bestemt beløp. I 2015 slo toppskatt inn med 9 % dersom arbeidsinntekt og inntekter fra næring oversteg 550 550 kroner (første innslagspunkt).

Beregningsgrunnlaget ble tatt med utgangspunkt i aktiv inntekt etter at du hadde trukket fra fribeløpet. Passiv kapitalinntekt ble ikke tatt med inn i beregningen for denne skatten.

Toppskatt var progressiv beskatning

Toppskatten førte til progressiv beskatning av inntekten. Det betydde at den økte gjennomsnittsskatten mer for høye inntekter enn for lavere inntekter og ble derfor en ”ekstraskatt” for denne gruppen.

De skattefrie beløpene var relativt høye. Dette var også bakgrunnen for navnet toppskatt. Om du hadde inntekt på over 885 600 kroner, utgjorde toppskatten 12 prosent av det som oversteg dette beløpet. Dette var andre innslagspunkt. Kapitalinntekter som renteinntekter, aksjegevinster osv. ble holdt utenfor.

Lavere toppskatt i Nord-Norge

I Finnmark og en del kommuner ellers i Nord-Norge (Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa, Karlsøy og Storfjord i Troms) utgjorde toppskatten 7 prosent på første innslagspunkt.

Eksempler på beregning

Om du hadde en inntekt (lønn) på 900 000 kroner, renteinntekter på 4000 kroner og tilsvarende rentekostnader på to tusen kroner, ville dette slå ut på følgende måte:

Det første innslagspunktet er 885 600 kroner. Du trekker fra fribeløpet på 550 600 kroner og sitter igjen med 30 154, 50 kroner (etter å ha blitt skattlagt med 9 % av differansen). Toppskatten for andre innslagspunkt er 900 000 kroner. Etter å ha trukket fra 885 600 kroner og beregnet toppskatt på restbeløpet (12 %), får du til sammen 1 728 kroner på det som overstiger det andre innslagspunktet. Når du da regner ut den totale toppskatten, blir dette til sammen 31 882 kroner og femti øre.

Vi minner igjen om at renteinntekter og rentekostnader ikke ble regnet med i beregningsgrunnlaget. Årsaken til dette er at kapitalinntekter og andre passive inntekter ikke blir betraktet som personinntekt. Det er kun aktiv arbeidsinnsats som gjelder.

Om du i stedet tjener 600 000 kroner, vil du få en toppskatt på 4 450, 50 kroner. Beregnet ut fra første innslagspunkt på 550 550 kroner ((600 000 – 550 550) x 9 %). Differansen er igjen beregnet ut fra 9 % på beløpet som overstiger første innslagspunkt, men her ikke overstiger annet innslagspunkt som følgelig blir 0.

Den nye trinnvise skatten fra inntektsåret 2016

Trinnvis skatt vil erstatte toppskatt og vil i følge regjeringen ha fire innslagspunkter (i motsetning til to i dag). Den nye skatten er i tråd med forslaget som Scheel-utvalget la på bordet.

Utvalget har foreslått at skattesatsen skal settes ned til 20 prosent på alminnelig inntekt både når det gjelder personer og selskaper. For å dekke inn deler av de inntektene staten dermed mister, går forslaget ut på å erstatte den gamle toppskatten med en progressiv skatt i stedet.

Den største utfordringen Norge har, er at det er nødvendig å sette ned selskapsskatten på grunn av internasjonal konkurranse. Samtidig er intensjonen å beholde samme skattesats både for personer og selskaper.

De fire trinnene

Det første innslagspunktet vil være 140 000 kroner. Dette vil medføre at det generelle skattenivået øker med tre prosentpoeng. Det andre trinnet gir en skatteøkning som tilsvarer seks prosentpoeng. Dette trinnet slår inn på inntekter over 206 000 kroner. De to siste trinnene vil være på samme nivå som i den gamle skattemodellen med toppskatt.

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Toppskatt/